Cel konkursu:

– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie ozdoby świątecznej w dowolnej formie i dowolną techniką.
2. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetyka wykonania.
3. Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
4. Prace należy dostarczyć w terminie do 16.12.2019 r. do świetlicy.
5. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 0-I oraz klasy II-III

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 19.12.2019r.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!