Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  www.sp5pruszkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.01.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2019 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Katarzyna Dąbrowska, e-mail: 
katarzyna.dabrowska@sp5pruszkow.plKontaktować można się także dzwoniąc
na numer telefonu 22 486 31 21. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpoInformacyjna infolinia obywatelska: 800 676 676.

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie ul. Jana Długosza 53, 05-800 Pruszków. Szkołę całodobowo ochrania firma Juwentus, której pracownik dyżuruje przy wejściu głównym do szkoły. Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Jana Długosza 53, gdzie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, gabinet intendenta, sala gimnastyczna,  biblioteka, gabinet psychologa/pedagoga/logopedy, gabinet pielęgniarki). Do części pomieszczeń prowadzą schody. Budynek szkoły wyposażony jest w windę, która umożliwia osobom
z niepełnosprawnościami dostęp do wszystkich pomieszczeń w szkole. 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, pierwszym piętrze oraz przy sali gimnastycznej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.