300+ to program wsparcia dla rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. 
Świadczenie jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

Programem „Dobry Start” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:
-20 lat,
-24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:
-szkoła podstawowa,
-dotychczasowe gimnazjum,
-szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna 
-młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
-specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
-specjalny ośrodek wychowawczy,
-ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
-studentom
-przedszkolakom
-uczniom zerówki

Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie. Kto może złożyć wniosek?
– rodzic,
– opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie 
– opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
– opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
– osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

W przypadku wyprawki szkolnej 300 plus będzie możliwość złożenia wniosku na dwa sposoby: drogą internetową oraz tradycyjnie – w urzędzie.

Jak złożyć wniosek o 300 plus

– za pomocą portalu Emp@tia
– za pomocą bankowości elektronicznej
– w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,

Wyprawka szkolna 300 plus. Kiedy złożyć wniosek

od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.
Kiedy otrzymasz pieniądze na wyprawkę 300 plus? Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019 roku.

Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

Możesz zdecydować również, w jaki sposób chcesz otrzymać pieniądze na 300 plus. Zazwyczaj możesz wybrać:

– przelew na konto,
– przekaz pocztowy,
– gotówkę w kasie urzędu