Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie!

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”

Cel konkursu:
• Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży, historią, kulturą i krajobrazem.
• Uwrażliwienie na piękno wyjątkowych zabytków architektury.
• Kształtowanie emocjonalnego stosunku do zabytków i uświadamianie potrzeby ich ochrony.

Adresat konkursu:
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Uczestnicy mogą przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno-oświatowych lub indywidualnie w domu.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające zabytki z najbliższej okolicy zamieszkania uczestnika konkursu.

Technika prac:
Format prac: A3. Prac konkursowych nie należy oprawiać. Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie przedstawiane na innych konkursach
(prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu przez opiekunów uczestników konkursu).

Prace powinny zawierać następujące informacje:
– imię, nazwisko i wiek autora pracy
– dokładny adres szkoły, placówki, lub miejsca w której praca została wykonywana
– imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, rodzica), telefon kontaktowy/e-mail
– nazwę obiektu zawartego w pracy i miejscowość gdzie się on znajduje
– zgodę dla Organizatora konkursu na przetwarzanie i wykorzystanie przesłanych danych osobowych i prac do celów promujących konkurs i wystawę (formularz do odbioru u opiekunów konkursu).

Organizacja:
Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.
Prace należy przynieść do dnia 30 października 2020 r.
Opiekunowie konkursu w SP5: Aneta Szewczyk, Agnieszka Krasowska, Hanna Adamczyk,
Paulina Świdzińska
W grudniu 2020 roku, Jury składające się ze specjalistów z zakresu historii sztuki, plastyki oceni nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych:
1 grupa – 6 do 10 lat, 2 grupa – 11 do 15 lat, 3 grupa – 16 do 18 lat. W tych kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe, a wybrane przez jury prace pojawią się w styczniu 2021 r. na wystawie w Muzeum w kopalni soli.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
– przejęcia wszystkich prac na rzecz Muzeum,
– wyboru najciekawszych prac na wystawę pokonkursową,
– wykorzystania prac w celach promocyjnych w wydawnictwach, prasie, TV, na portalach
oraz na stronie internetowej Muzeum.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
Zagadnienia nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Opiekunowie konkursu w SP5:
p. Aneta Szewczyk, kl. 0-3
p. Hanna Adamczyk, kl.4-8