Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Literackim kierowanym
do dzieci i młodzieży pt.: „Warszawa gra”.

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa).

2. Cele konkursu:
1) pogłębianie zainteresowań varsavianistycznych;
2) popularyzowanie wiedzy o Warszawie;
3) promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich;
4) zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Muzeum Warszawy.

3. Adresaci konkursu:
1) uczniowie szkół podstawowych (kl. 4–8);
2) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

4. Zasady uczestnictwa:
1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie wiersza tematycznie związanego jednocześnie z muzyką i z Warszawą.
2) Tekst powinien być napisany czcionką Arial, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.
3) Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4) Tekst pracy konkursowej nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie może być wcześniej publikowany.
5) Pracę konkursową należy przekazać do nauczycieli polonistów do 7 kwietnia 2023 r.
6) Każda praca konkursowa powinna zawierać w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły, adres elektroniczny i telefon szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
7) Nadesłanie Tekstu (przez szkołę) na konkurs oznacza akceptację niniejszego „Regulaminu konkursu literackiego” i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie Tekstu (licencja niewyłączna), nazwiska oraz wizerunku uczestnika dla potrzeb konkursu i publikacji.

Rodzice powinni przekazać nauczycielom polonistom:
a) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu (dla uczniów niepełnoletnich) lub załącznik nr 2 do Regulaminu (dla uczniów pełnoletnich);
b) oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu dotyczący zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych (w przypadku Autora, który nie ukończył 16 lat) lub załącznik nr 4 do Regulaminu (w przypadku Autora, który ukończył 16 lat).

Ww. dokumenty zainteresowani uczniowie otrzymają od nauczycieli uczących j.polskiego.

5. Kryteria oceny:
1) Komisja dokona oceny Tekstów w trzech kategoriach wiekowych:
I. uczniowie szkół podstawowych klas 4-6;
II. uczniowie szkół podstawowych klas 7-8;
III. uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2) Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) wartość merytoryczna;
b) zgodność pracy z tematem konkursu;
c) poziom literacki, oryginalność;
d) poprawność językowa.
3) Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
4) Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5) Informacje o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną przesłane do szkół,
do 28 kwietnia 2023 r.

6. Postanowienia końcowe:
1) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.muzeumwarszawy.pl
2) Muzeum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie www.muzeumwarszawy.pl

Z poważaniem
Kamila Kwiecień