Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie „Jedz zdrowo – owoce i warzywa”

Celem konkursu jest:
1. Propagowanie zdrowego odżywiania oraz trwała zmiana nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do klas 1-3 szkół podstawowych.
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Założenia organizacyjne:
1. Konkurs obejmuje prace plastyczne o tematyce dotyczącej zdrowego odżywiania poprzez spożywanie świeżych warzyw i owoców.
2. Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, do których autorowi przysługują pełne autorskie prawa, nie naruszające niczyich praw.
3. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika lub wydzieranka na papierze typu brystol oraz niezależnie do wybranej techniki, w formacie A4.
4. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru: imię i nazwisko autora, klasa.
5. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
6. Prace należy składać do dnia 28.05.2021 r. do wychowawcy klasy.

Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Dąbrowska,
Marzena Staśkiewicz