Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” prowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim
– Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie mogą wziąć udział:

– w teście konkursowym przeprowadzanym w kategorii „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych; „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. Test opracowany jest przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dotyczy wiadomości z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów)

– w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Uroki polskich lasów”

Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form.

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

Uczniowie chętni odbierają kartę zgłoszenia u pani Małgorzaty Czyż oraz wpłacają 10 zł do dnia 1 października 2021r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 3 marca 2022 r. (czas – 45 min.).

Szczegółowe informacje w ogłoszeniach Dziennika Librus.

Z poważaniem
Małgorzata Czyż
nauczyciel biologii